Печеливши от играта “Crazy Christmas” – виж тук

Правила за участие в играта “Crazy Christmas” на Raffy Bar&Gelato

1. Организатор:
Играта се организира от Raffy Bar&Gelato, собственост на ”Канела 2011” ООД, наричан Организатор.
”Канела 2011” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с адрес на управление: гр. София, община Столична, ЕИК 201577793, представлявано от Аделина Захариева – Изпълнителен директор.

  1. Правила за участие:

– Участието в играта е обвързано с онлайн покупка/поръчка на сайта www.raffy.bg
– В играта участва всяка покупка/поръчка от www.raffy.bg с минимална стойност на поръчката 29,00 лв.
– В играта могат да участват само лица, които са навършили 18 години; 
– В играта нямат право да участват служители на „Канела 2011” ООД и служители на свързани компании за целите на провеждане на настоящата кампания.
– В играта участник може да участва неограничен брой пъти, ако отговаря на горепосочените условия.

  1. Механизъм на играта:

– Играта се провежда на сайта www.raffy.bg и се обявява чрез (статична визия), публикувана на www.raffy.bg, официалната Facebook страница на Raffy Bar&Gelato във Facebook, както и в официалния Instagram акаунт – @raffybargelato;

– За участие в играта, участниците дават съгласие за запис и обработка на предоставените данни от www.raffy.bg, Facebook платформата, и Instagram, които включват: 
– Собствено име и фамилия; 
– Регистриран e-mail адрес; 
– Facebook ID; 
– Instagram ID;
– Населено място/местоположение; 
– Mобилен телефонен номер;
– Възраст.

– На всеки потребител ще се зачитат неограничен брой участия, изпълнили условията;

– За да участват за награда, участниците трябва да реализират завършена поръчка на сайта www.raffy.bg

 Играта се провежда в периода 10.12.2020 г. – 25.12.2020 г. На 25.12.2020 г. ще бъдат изтеглени, на произволен принцип, всички 133 печеливши участници, които ще спечелят:
10 броя кафе машини Spetema

50 пакета кафе Arabica /различни райони/

20 броя подаръчни кошници

30 кутии кафе капсули Spetema

3 броя новогодишни куверта в Raffy /за двама/

20 ваучера за седмично пакетно фитнес меню, /съобразено с личните нужди/

– След изпълнение на всички от гореспоменатите изисквания участникът се счита за регистриран за участие в играта. 
– Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия не се регистрират за участие в играта.

  1. Награда: 

Наградите са:
– 10 кафе машини Spetema
– 50 пакета кафе Arabica /различни райони/

– 20 подаръчни кошници

– 30 кутии кафе капсули Spetema

– 3 новогодишни куверта в Raffy /за двама/

– 20 ваучера за пакетно фитнес меню, /съобразено с личните нужди, което може да се използва до март 2021 г. /

Наградите могат да бъдат доставени до печелившите участници чрез куриер на Raffy Bar&Gelato, но цената за доставка се заплаща от печелившия, спрямо адреса за доставка. Печелившият може да вземе наградата си и от място безплатно, в някой от ресторантите Raffy и след предварителна уговорка с организаторите.

  1. Определяне на печеливши. Получаване на наградата:

– От общата база данни с участници, които са изпълнили условията в т.3 от настоящите „Правила и условия“, ще бъдат изтеглени 133 /сто тридесет и три/ печеливши участници;

– Печелившите ще бъдат изтеглени на 25.12.2020 г. и ще бъдат публикувани на сайта www.raffy.bg

– Всеки печеливш следва да изпрати в срок до 24 часа от обявяването валидни данни за контакт на emai: [email protected], които да включват:
– Три имена изписани на кирилица; 
– Валиден e-mail адрес; 
– Валиден телефонен номер; 
Валидността на наградата е 3 месеца.

– Организаторът се свързва с всеки печеливш участник на посочените от него контакти във връзка с получаване на наградата в рамките на 5 (пет) работни дни и договаря с него начина на получаване на наградата;

– Ако Организаторът не успее да се свърже с някой печеливш в рамките на 5 работни дни след публикуването му (не получи обратно съобщение по електронната поща и/или не осъществи телефонен разговор), той губи правото да получи своята награда и Организаторът може да предостави наградата на изтеглен резервен печеливш;

– Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен имейл адрес, грешни имена или несъществуващ или неточен мобилен телефонен номер.

– Наградата е лична и не може да бъде заменяна за паричната й равностойност или преотстъпвана на трети лица. 
Валидност: Наградата може да бъде използвана от момента на спечелване до 3 (три) месеца след това. 

  1. Допустимост: 
    Не се допускат до участие в играта за разпределяне на наградата участници, които:

– Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на участието и резултатите в нея;

– Не изпълняват някое от условията на настоящите „Правила и условия“;

  1. Ограничения на отговорността:

– Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена или други лични данни; дублиране на лични данни и потребителски профили.

– Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта поради обстоятелства извън контрола на Организатора; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта, за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини и/или други форсмажорни обстоятелства;

– Организирането, представянето, провеждането и регламентът на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. или Instagram Inc.;

– Facebook Inc. или Instagram Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от кампанията.

  1. Други условия:

– Условията на игрите, провеждани на страницата, са публикувани и достъпни на страницата www.raffy.bg на Raffy Bar&Gelato под формата на страница с информация. С участието си в играта участниците приемат настоящите „Правила и условия” и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания на играта. 

– Организаторът си запазва правото да променя и допълва настоящите правила във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването й. 

– С участието си в играта участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране на играта, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организиране на играта. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни. С участието си в играта всеки участник декларира, че част от данните, които предоставя, са лични и попадат под защитата на Закона за защита на личните данни и дава съгласието си събраните данни да бъдат обработвани от Организатора или от трети страни (партньори и/или подизпълнители на „Канела 2011” ООД). Участниците запазват правото си да се откажат от играта преди предоставянето на личните си данни. 

– Потребителите нямат право да публикуват коментари с неетично и неморално съдържание в разрез с добрите нрави, вулгарни и обидни думи, коментари, които провокират и/или стимулират омраза или всяко друго поведение, забранено от закона, коментари в нарушение на Закона за защита от дискриминация, коментари, които съдържат явна или скрита реклама на конкурентни продукти, религиозни и политически символи и послания. „Канела 2011” ООД се разграничава от подобни прояви и запазва правото си да изключи от участие всеки потребител с поведение в нарушение на настоящите правила, както и да изтрие публикацията му/коментара му. 

– Победителите в играта се съгласяват да участват в последващи играта рекламни активности, като Организаторът си запазва правото да използва имената и информация за местожителството на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне. 

– С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената и снимки на спечелилите на официалната страница на Raffy Bar&Gelato във Facebook или Instagram или сайта www.raffy.bg

– Организаторът запазва правото си да прекрати или спре играта на всеки етап от нейното провеждане, като уведоми участниците на официалната страница на Raffy Bar&Gelato във Facebook или Instagram. Всички участници се считат уведомени от момента на публикуването от Организатора на пост в този смисъл. 

– Организаторът си запазва правото да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта. 

– Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Р България. 

Успех!