ПРОМО КОД (PROMO CODE)

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на отстъпки от клиенти-физически лица чрез програма ПРОМО КОД (PROMO CODE)

 1. Общи положения
 1. КАНЕЛА 2011 ООД e разработило програма (търговски продукт) с наименование „ПРОМО КОД“ („PROMO CODE“), чрез която Компанията дава на своите клиенти-физически лица, които поръчат и заплатят цената на продукта, възможността за предварително определен период от време да ползват преференциални условия (отстъпки) при поръчки и закупуване на продукти (храни и/или напитки) от менюто, публикувано на фирмения сайт https://raffy.bg/.

Основната цел на продукта ПРОМО КОД е създаване на механизъм за стимулиране на лоялните клиенти на Компанията.

 1. Настоящите Общи условия съдържат всички правила за участие в програмата ПРОМО КОД, които клиентите на КАНЕЛА 2011 ООД трябва да знаят и да спазват. Общите условия, представящи продукта ПРОМО КОД, са публикувани на сайта на Компанията – https://raffy.bg/.
 1. Ползватели на продукта ПРОМО КОД могат да бъдат само физически лица. Клиент на продукта ПРОМО КОД може да стане всяко физическо лице, което валидно е заплатило цената, срещу която се предоставя ПРОМО КОД, приело е настоящите Общи условия и в срока на валидност го използва при поръчки от специалното меню (секция в менюто) с наименование ПРОМО КОД (PROMO CODE) в сайта на Компанията.

ПРОМО КОД може да се използва само за услугите „Поръчки за доставки“ или „Поръчки за вземане на място“.

 • Програма ПРОМО КОД
 • Закупилите ПРОМО КОД клиенти имат право да ползват различни проценти отстъпка от цените на храните и напитките от базовото меню, който са публикувани в специалната секция ПРОМО КОД, при поръчка от интернет сайта на Компанията. Конкретният процент отстъпка, определен от КАНЕЛА 2011 ООД, важи за следните сектори от базовото меню на сайта на Компанията:

– Суши.

– Бургер меню.

– Пици.

– Стартери и плата.

– Салати.

– Здравословно меню.

– Тортила меню.

– Основни ястия.

– Ексклузив основни ястия.

– Паста и Ризото.

– Десерти и Сладолед.

– Безалкохолни напитки, Лимонади и Фрешове.

– Бира.

– Вино.

 • Всеки закупен ПРОМО КОД дава право на клиента да ползва отстъпки от цените на предлаганите в базовото меню, публикувано на сайта на Компанията, изрично посочени в специалната секция ПРОМО КОД.
 • КАНЕЛА 2011 ООД си запазва правото по всяко време да прави промени както в асортимента продукти, които се предлагат с отстъпка, така и в размера на отстъпките. Отстъпките не могат да бъдат прилагани за период по-дълъг от 1 (един) месец и по-кратък от 1 (един) работен ден.
 • Съответният размер отстъпка се ползва за само за конкретно посочения асортимент храни и/или напитки, включени специалната секция ПРОМО КОД на менюто.
 • Отстъпка чрез ПРОМО КОД не се начислява върху цената за доставката на поръчаните продукти и на техните опаковки. Цената на доставката и стойността на опаковките са публикувани на сайта на Компанията на адрес: https://raffy.bg/delivery/. КАНЕЛА 2011 ООД си запазва правото да дава отстъпка от цената за доставка или от цената на опаковките, за което информира потребителите по подходящ начин на интернет сайта на програмата.
 • Всеки закупен ПРОМО КОД не е индивидуален и може да се използва от повече от един клиент-физическо лице в срока на неговата валидност и за доставки на различни адреси (всяка конкретна поръчка, за която е използван ПРОМО КОД, се доставя на адреса, посочен в тази поръчка), доколкото адресите се намират на територията на гр. София и в зоните, посочени на адрес https://raffy.bg/delivery/.
 • ПРОМО КОД може да се ползва само за услугите „Поръчки за доставки“ или „Поръчки за вземане на място“.
 • В обхвата на услугите, включени в Програмата ПРОМО КОД не попадат и съответно отстъпката не важи за:

– текущите промоции на храни, напитки и услуги;

– цената за доставка;

– стойността на опаковките, в които се доставят храните и напитките.

 • Закупен ПРОМО КОД може да се използва при следните ограничения:

– за период от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на закупуването му.

– за до 20 (двадесет) броя доставки в срока на валидност на ПРОМО КОДА, като няма ограничения в броя поръчки в рамките на един календарен ден.

– за поръчки с обща стойност от 800.00 (осемстотин) лева.

 • Всеки ПРОМО КОД представлява уникална комбинация от букви и цифри, която е със срок на валидност и която дава на ползвателя ѝ само правото да ползва предвидените в настоящите Общи условия преференции и отстъпките, публикувани на сайта на Компанията, при поръчка на предлаганите храни и напитки.
 • КАНЕЛА 2011 ООД си запазва правото да променя правилата за ползване на продукта ПРОМО КОД, като своевременно уведомява за това клиентите си, чрез съобщения, публикувани на интернет сайта https://raffy.bg/ или изпратени по електронната поща или по друг начин, избран от Компанията.
 • КАНЕЛА 2011 ООД си запазва правото да прекрати едностранно програмата ПРОМО КОД, като своевременно уведоми за това клиентите си чрез съобщения, публикувани на интернет сайта https://raffy.bg/ или изпратени по електронната поща или по друг начин, избран от Компанията. В този случай правата по издадените и платени продукти ПРОМО КОД са в сила до изтичане на срока на валидност, платен от съответния клиент.
 • Период на валидност, цени и такси
 • Всеки ПРОМО КОД дава право на неговия приносител (лицето, което го въведе про поръчка на продукти от сайта на Компанията) да ползва посочените в специалната секция ПРОМО КОД отстъпи за определен период на валидност. Периодът на валидност на всеки поръчан, заплатен и получен ПРОМО КОД е 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от датата на закупуване.
 • Цената на един ПРОМО КОД е в размер на 60.00 (шестдесет) лева, с включен ДДС.
 • Със заплащане на цената по т. 3.2 клиентът се съгласява и приема настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.
 • За ползването на продукта ПРОМО КОД не се дължат други такси.
 • Поръчка, покупка и получаване на ПРОМО КОД
 • Право да закупят ПРОМО КОД имат само клиенти-физически лица, които имат валиден и активен имейл адрес и/или телефонен номер, позволяващ получаването на кратки съобщения (SMS). Регистрация и валиден профил на сайта на компанията – https://raffy.bg/, не се изисква.
 • Едно лице може да притежава повече от един ПРОМО КОД за един и същи период или за периоди, които се припокриват. В този случай сроковете на валидност за всеки ПРОМО КОД текат поотделно и не се позволява добавяне на периода на валидност на един ПРОМО КОД към периода на валидност на друг.
 • Поръчката на ПРОМО КОД се извършва през интернет сайта на Компанията.
 • Поръчката на ПРОМО КОД се извършва само по електронен път. Заплащането на цената по т. 3.2 се извършва по един от следните начини, избрани от клиента:

– чрез наложен платеж;

– чрез дебитна карта;

– чрез кредитна карта;

– чрез плащане през PayPal.

 • Поръчан и успешно заплатен ПРОМО КОД се получава чрез известие на посочения от клиента (във формата за поръчка) имейл адрес или телефонен номер.
 • Разноските по покупката на ПРОМО КОД (включително банкови такси и комисионни и/или други такси и разноски при плащане чрез наложен платеж) са за сметка на клиента.
 • Активиране на ПРОМО КОД
 • Закупеният и получен от клиента ПРОМО КОД се активира автоматично с изпращането му от Компанията на посочения от клиента имейл адрес или телефонен номер. Системата за управление на програмата автоматично започва да отчита срока за валидност.
 • Активираният съгласно правилото на т. 5.1 ПРОМО КОД може да се ползва от клиента веднага.
 • След изтичане на платения и активиран период на валидност клиентът няма право да ползва отстъпките, които дава съответния ПРОМО КОД.
 • Всеки ПРОМО КОД се използва в рамките на срока за валидност. Активиране на нов период на валидност е невъзможно. При поръчка и заплащане на ПРОМО КОД клиентът получава нова уникална комбинация съгласно т. 2.10 по-горе.
 • Използване на ПРОМО КОД. Териториален обхват
 • Продуктът ПРОМО КОД може да се използва само при поръчки на храна и/или напитки от менюто, публикувано на сайта на Компанията.
 • ПРОМО КОД може да се ползва всеки ден от седмицата в рамките на работното време на съответната услуга „Поръчки за доставки“ или „Поръчки за вземане на място“.
 • ПРОМО КОД може да се използва само за поръчки, чиито доставки се извършват само на територията на гр. София в зоните, посочени на картата на адрес https://raffy.bg/delivery/.
 • ПРОМО КОД не дава право на отстъпки при посещение и консумация в заведенията от веригата Raffy Bar & Gelato.
 • КАНЕЛА 2011 ООД си запазва правото да разшири обхвата на програмата ПРОМО КОД и да добави обекти от веригата Raffy Bar & Gelato, в които да може да се ползва продукта ПРОМО КОД, както и да премахва включени към момента на покупката на ПРОМО КОД заведения. Промените се извършват по преценка на КАНЕЛА 2011 ООД и без съгласието на клиента.
 • Предвидените специалната секция ПРОМО КОД отстъпки се ползват от лицето, което заплаща стойността на съответната поръчка.
 • Ползването на отстъпките е възможно само ако:

– съответният ПРОМО КОД е активен и е в срока на валидност.

– съответният код бъде въведен преди стартирането/завършването на поръчката на храни и/или напитки от специалната секция ПРОМО КОД.

– общият брой на поръчките, направени с един ПРОМО КОД е по-малко или равен на 20 (двадесет) в рамките на срока за валидност.

– общата стойност на поръчките, направени с един ПРОМО КОД е по-малко или равен на 800.00 (осемстотин) лева, с включен ДДС, в рамките на срока за валидност.

Ако някое от условията по т. 6.4 не бъде изпълнено, преференциалните условия на съответния ПРОМО КОД не могат да бъда използвани.

 • Преиздаване на ПРОМО КОД
 • При изтриване на имейла или краткото съобщение, съдържащо уникалния ПРОМО КОД, или в друг случай на забравен ПРОМО КОД, лицето поръчало и заплатило продукта съобщава за това на КАНЕЛА 2011 ООД на имейла, посочен на интернет страницата https://raffy.bg/ в раздел „Контакти“. В съобщението се посочва имейл адреса или телефонния номер, на който е бил изпратен загубения ПРОМО КОД.
 • Компанията изпраща нов имейл или кратко съобщение на първоначалния имейл или телефонен номер, в който се посочва закупения ПРОМО КОД. Срокът на валидност на изпратения ПРОМО КОД е първоначалният и подновяването му не се допуска.
 • Компанията има право да откаже да изпрати ПРОМО КОД по т. 7.2 в случай че:

– Посоченият от клиента имейл адрес или телефонен номер не съвпадат с тези, на които е изпратен първоначално изгубения ПРОМО КОД.

– Срокът на валидност на изгубения ПРОМО КОД е изтекъл или

– С изгубения ПРОМО КОД са направени 20 (двадесет) поръчки или

– С изгубения ПРОМО КОД са направени поръчки на стойност 800.00 (осемстотин) лева, с включен ДДС.

 • Ограничаване на отговорността
 • КАНЕЛА 2011 ООД не носи отговорност за неизпълнението на програмата ПРОМО КОД или за грешки при нейното изпълнение поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон.
 • За неуредените в настоящите Общи условия случаи се прилагат правилата на Общите условия за ползване на предоставяните от КАНЕЛА 2011 ООД услуги посредством уебсайт за поръчки https://raffy.bg/.